88 Lý Thánh Tôn, Phương Sài, TP. Nha Trang ##### ĐT: 0258.3829879