Địa chỉ: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Uyên Hưng - Biconsi, đường số 3 KDC TM Uyên Hưng, P. Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương