G36, Aeon mall Canary BD, QL 13, Vĩnh Phú, TX. Thuận An, T. Bình Dương ##### ĐT: 0274.626 0676